0 DAGENAFTELLEN
NAAR EEN
NIEUW BEGIN
Meer info over dit boek,
het congres en de toekomst
van het liberalisme

Epiloog

Op zoek naar de vonk

Er is vandaag geen wervend maatschappelijk project. Er is vooral veel fragmentatie en wederzijds wantrouwen. En angst voor de toekomst. Ongenoegen, afgunst en verzuring zijn de belangrijkste motieven om een stem op te eisen in het publieke debat. De politieke scène is teveel de kwintessens geworden van die verkrampte samenleving. Behoudsgezinde politieke strekkingen delven zelf de loopgraven waarachter ze plaatsnemen in naam van hun achterban, waardoor er geen gedeelde ruimte meer is om tot constructieve en breed gedragen oplossingen te komen. Die ruimte is nu een slagveld waar schuldverwijten en steekvlampolitiek als kogels over het terrein scheren. En wanneer de druk om tot een vergelijk te komen alsnog te hoog wordt, resulteert dat vaak in niet meer dan een gewapende vrede. Waarna de cyclus van negativisme, afgunst en verzuring met versterkte kracht hervat wordt.
1
Arne Stoffels reageerde op deze paragraaf.
Maar op een bepaald ogenblik wordt die verkramping een pijnlijke staat van zijn. Een houding die nog weinig hoop op verandering en vooruitgang biedt. Een houding die de temperatuur van een samenleving altijd dicht bij het vriespunt houdt. Een onhoudbare houding. Op een bepaald ogenblik zijn de excuses opgebruikt. En op een bepaald ogenblik zijn ook ‘de anderen’, de vijandbeelden, opgebruikt.
4
Arne Stoffels en 3 anderen reageerden op deze paragraaf.
Voor de dooi van het landschap volstaat een kleine temperatuurstijging. Dat is de manier waarop een politieke lente begint. Wat het ene ogenblik met het blote oog nauwelijks waar te nemen is, kan op termijn de basis vormen voor een echte relance. Voor een nieuwe bloei van de samenleving. Dat is waarom het liberalisme een nieuwe politieke lente voorstaat. Een lente die kan intreden als deze samenleving er opnieuw voor kiest om in te zetten op vrijheid en vertrouwen, op verantwoordelijkheid en vooruitgang.

Politieke vernieuwing als tegengif

Twintig jaar geleden verzamelden de Vlaamse liberale krachten om een positief alternatief te bieden op een tot stilstand gekomen samenleving. Politieke vernieuwing was de weg om de burger, het individu, opnieuw in het centrum van de politiek te brengen. Wars van belangengroepen. Wars van een versteende politieke scène. Politieke vernieuwing als tegengif voor ontketende extremistische krachten en de almacht van conservatieve machtsblokken. Politieke vernieuwing als versteviging van de democratie en van een op individueel vrij initiatief gestoelde economie.
De 21ste eeuw heeft zijn eigen grote uitdagingen. We starten de zoektocht naar antwoorden op die uitdagingen met een valse noot als we de menselijke vrijheid op een zijspoor zetten in dat avontuur. Want ideeën en creativiteit gedijen niet in een carcan van regels en onvrijheid. We moeten kiezen voor de weg van spontane samenwerking, van vrijheid en vertrouwen. Er is behoefte aan een nieuwe politieke lente.
De belangrijkste vraag vandaag, is niet hoeveel kiezers we hebben of hoeveel procent van de stemmen wij halen. De belangrijkste vraag is wél in welke mate wij in staat zijn om te doen wat nodig is voor dit land, voor haar burgers en de samenleving. Waarbij de samenleving voor alle duidelijkheid niet stopt aan onze landsgrenzen, laat staan aan de grenzen van een regio waar één duizendste van de wereldbevolking leeft.
2
Yvo Geusens en Hannes Devos reageerden op deze paragraaf.

Een partij moet sterk staan in haar ideologie

Een partij zonder ideologie is zoals een huwelijk zonder liefde. Een liberale partij moet een ideeënpartij zijn. Ideeën zijn voedsel voor de liberale geest. En op ideeën rust geen monopolie. Ze zijn van iedereen. Dat is ook de reden waarom deze partij de voortrekker is en blijft van de interne democratie. Het is een principe dat we koesteren, en dat we nogmaals gaan herbevestigen en aanpassen aan de geest van deze tijd.
Een idee kan zichzelf niet bevruchten. Ideeën moeten botsen. Om daarna met elkaar te versmelten. Dat geldt meer dan waar ook voor ideeën die circuleren in een politieke partij. Want een politieke partij is geen godsdienst, geen geloofsbelijdenis van een heilig verklaarde waarheid. Zeker een liberale partij kan in zo’n eng bepaalde, conservatieve context niet bloeien.

Dit essay is een beginpunt

Dit essay is het beginpunt voor 150 dagen proberen, falen, aanpassen en opnieuw beginnen. Tot er op het einde van de rit een nieuw liberaal project in de steigers staat. Een liberaal project met nieuwe antwoorden op nieuwe uitdagingen. Een liberaal project dat van iedereen is. Een liberaal project dat de kracht, de creativiteit en het talent van zoveel mogelijk mensen wil bundelen. Het nieuwe liberale project is een burgerproject.
Via allerlei platformen en kanalen gaan we de dialoog aan. Elke opmerking, elke bijdrage, elk idee gaan we koesteren. Elke burger die zich engageert om met een open blik op de toekomst die toekomst zélf vorm te geven komt aan bod op ons liberale congres van 15, 16 en 17 november 2013. En we leggen de lat hoog. We willen minstens 15.000 burgers engageren.
4
Arne Stoffels en 3 anderen reageerden op deze paragraaf.

Samen voor voortuitgangsoptimisme

Zijn wij als Vlaamse liberalen vandaag al die verzameling geëngageerde burgers, die dam tegen afgunst en verzuring? Helaas niet. Liberalen worden ook nat als het regent. En ook in onze rangen zijn onverdraagzaamheid, afgunst en verzuring aanwezig. Zelf evolueren naar én leven volgens het liberale principe van de geëngageerde burger is het beste tegengif voor verzuring en afgunst – en dus misschien wel de belangrijkste uitdaging waarvoor onze partijvernieuwing staat. De ideeën en de daden vloeien daaruit voort, ze illustreren en voeden ons beeld van de burger, de samenleving en de wereld. Ook binnen de liberale partij is behoefte aan een nieuwe lente.
1
Arne Stoffels reageerde op deze paragraaf.
Maar ik zou afbreuk doen aan de basisprincipes van de liberale ideologie om niet ook in die interne kentering te geloven. De volgende 150 dagen staan in het teken van vertrouwen. Vertrouwen in een positief en actief nieuw liberaal project dat ideeën voortbrengt om het vooruitgangsoptimisme nieuw leven in te blazen.
5
uytjty tjty en 3 anderen reageerden op deze paragraaf.
Inhoudstafel